Europeiska Unionen

Europeiska unionen som i vardagligt tal förkortas till EU, är en fördragsunion mellan 28 europeiska länder. Sverige är medlem sedan år 1995. EU är ett överstatligt samarbete mellan medlemsländerna. Unionen bildades efter andra världskriget och syftet var från början att främja fred. Idag är samarbetet långt mer detaljerat och utvecklat. Målet är, förutom att verka fredsfrämjande, även att vara ett område för frihet, säkerhet och demokrati. Det är en ekonomisk och monetär union som främjar handel mellan medlemsländerna samt utomstående länder. Unionen syftar även till att sprida värderingar om jämlikhet och demokrati.

Organisation

Europeiska unionens struktur utgörs av en representativ demokrati som består av institutioner, organ och byråer. Makten fördelas baserad på maktfördelningsprincipen mellan medlemsländerna. EU har många olika verksamhetsområden som innefattar bland annat lagstiftning, budget och domstolsärenden.

Institutioner

EUs arbetsuppgifter är många och varierande och för att unionen ska fungera finns det sju olika institutioner, vars funktioner definieras i unionens fördrag, som styr unionen. De sju institutionerna är EU-kommissionen, Europeiska unionens råd, Europaparlamentet, Europeiska rådet, EU-domstolen, Europeiska centralbanken samt Europeiska revisionsrätten.

De lagstiftande institutionerna är Europaparlamentet samt Europeiska unionens råd. Europaparlamentet består av 751 direktvalda ledamöter och Europeiska unionens råd består av ministrar från respektive medlemsland. Europeiska Unionens råd kallas även för Ministerrådet i mer informella sammanhang.

Det Europeiska rådet består av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer, men de stiftar inte lagar. Istället ansvarar de för att bestämma allmän politisk inriktning.

EU-kommissionen brukar kallas för unionens regering. Den består av en kommissionär från varje medlemsland.

EU-domstolen består av två rättsinstanser: tribunalen och domstolen. Dess syfte är att säkerställa att lagar följs inom unionen och att fördragen följs. Domstolen ansvarar även för att avgöra om de olika medlemsländerna uppfyller kraven och förpliktelser som medlemskapet innebär. EU-domstolen leds av en ordförande, men har domare från samtliga medlemstater.

Europeiska centralbanken, som ofta förkortas ECB, ansvarar för unionens monetära politik. Det främsta målet är att se till att det råder prisstabilitet inom unionen. Den Europeiska centralbanken anses vara en av världens viktigaste banker och arbetet sker tillsammans med de nationella centralbankerna, framför allt i de medlemsländer som har euro som valuta. Centralbanken leds av en ordförande.

Den Europeiska revisionsrätten ansvarar för att förvalta unionens medel. Denna institution ser till att skattemedlen fördelas på ett rättvist sätt och att medborgarna i medlemsländerna kan utnyttja dessa.

Byråer

EU är ingen myndighet i sig utan består av flera olika myndigheter som verkställer beslut. Dessa kallas för Europeiska unionens byråer. Deras uppgifter är att handlägga och implementera särskilda uppgifter. Byråerna kallades tidigare för myndigheter i den Europeiska konstitutionen, men benämningen ändrades till “byråer” i Lissabonfördraget från 2009. Byråerna har olika uppgifter och ansvarar bland annat för administration och tekniska uppgifter. Byråerna är egna juridiska personer och är decentraliserade inom unionen.

Organ

Utöver institutionerna och byråerna finns det flera organ vars uppgifter varierar, bland annat finns de två rådgivande organen Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén.