Förenta nationerna

De Förenta nationerna, som vanligtvis förkortas till FN, är en mellanstatlig organisation vars främsta syfte är att främja fred och utveckling i världen. FN grundades efter andra världskrigets slut med syfte att bevara freden. Idag är nästan alla världens självständiga stater medlemmar. Organisationen är per definition ingen myndighet utan består av olika organ. Det finns sex huvudorgan inom FN. Dessa är Generalförsamlingen, Säkerhetsrådet, Ekonomiska och sociala rådet, Förvaltarskapsrådet, Internationella domstolen och Sekretariatet. Utöver dessa finns det 15 olika fackorgan som är självständiga organisationer som är specialiserade inom olika ansvarsområden. Dessa arbetar under FN:s ledning och påminner därför mycket om myndigheter. Till de olika fackorganen hör bland annat FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, Internationella valutafonden, Världshälsoorganisationen och UNESCO som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur. Här kan du läsa mer om några av de största fackorganen inom FN.

UNESCO

Unesco är förkortningen för Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur. På engelska heter det United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Det är ett av FNs fackorgan och är verksamt inom det ekonomiska och sociala rådet. Unesco bildades redan år 1945 och är framför allt berömt för världsarvslistan som listar kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara av mycket stor betydelse för mänskligheten. Det finns idag mer än 1000 världsarv spridda över hela världen. I Sverige finns det 15 världsarv, bland annat Falun och Kopparbergslagen. Utöver världsarvslistan arbetar Unesco inom fem kategorier. Dessa är utbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, kultur samt kommunikation och information.

UNDP

UNDP är FN:s utvecklingsprogram som på engelska heter United Nations Development Programme. Detta organ ansvarar för att FN ska nå utvecklingsmålen. UNDP är världens största biståndskälla och har kontor i många utvecklingsländer. Dess främsta mål är att förbättra levnadsstandarden i världen samt främja ekonomisk utveckling.

UNEP

UNEP är FN:s miljöprogram som på engelska heter United Nations Environment Programme. Dess ansvar är att förbättra den globala miljö och driva en hållbara utveckling. Organet stödjer världens länder i utbildning och samarbete gällande miljöfrågor.

UNHCR

UNHCR är en förkortning av Office of the United Nations High Commissioner for Refugees vilket är FN:s flyktingkommissariat. Dess främsta uppgift är att garantera rättsligt skydd åt flyktingar och asylsökanden över världen. Organet arbetar med att bistå och hjälpa till vid humanitära katastrofer och krig. UNHCR hjälper även flyktingar att återvända hem till sina hemländer.

Det Svenska FN-förbundet

Det svenska FN-förbundet är ingen myndighet utan en ideell organisation vars uppgift är sprida information om FN:s arbete. Föreningen är således inte en del av FN, men har rätt att använda FN-loggan och färgerna.