Förvaltningsmyndigheterna

Förvaltningsmyndigheterna är ett samlingsbegrepp för alla myndigheter utom regeringen och domstolarna. Förvaltningsmyndigheterna kan vara såväl statliga som kommunala. Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten är exempel på förvaltningsmyndigheter.

Vad är en förvaltningsmyndighet?

En myndighet är en del av den offentliga förvaltningen och har ett särskilt ansvarsområde. Myndigheternas arbete är grundläggande för att landet ska fungera och för att lagar och beslut ska kunna implementeras. Regeringskansliet består av olika departement med olika ansvarsområden, bland annat utrikesdepartementet och miljödepartementet. Varje departement har en eller flera myndigheter knutna till sig. Dessa har till uppgift att förvalta och implementera de lagar som riksdagen beslutat om. De är de så kallade förvaltningsmyndigheterna och dessa utgör alla myndigheter förutom regeringen och domstolarna.

Nivåer

Förvaltningsmyndigheterna finns på statlig och kommunal nivå. Migrationsverket är ett exempel på en myndighet på statlig nivå. Kommunala skolförvaltningar är exempel på myndigheter på kommunal nivå. Det finns även myndigheter på regional nivå. Sverige består av 21 olika län och här finns regionala myndigheter som Länsstyrelsen samt de olika landstingen.

Hur styrs förvaltningsmyndigheterna?

Regeringen är den högsta myndigheten och beslutar om hur förvaltningsmyndigheterna ska arbeta och hur mycket pengar de har till sitt förfogande. Detta beslutas årligen i det så kallade regleringsbrevet. Förvaltningslagen anger de grundläggande bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheternas verksamhet ska bedrivas.