Myndigheterna och lagen

I Sverige är det myndigheternas uppgift att implementera de lagar och regler som riksdagen och regeringen beslutar om. Samtidigt ska naturligtvis alla myndigheter följa lagen i sin egen verksamhet.

Genom årliga regleringsbrev bestämmer regeringen hur alla svenska myndigheter ska arbeta och hur mycket pengar de har till förfogande. Regeringen styr alltså myndigheternas arbete men kan aldrig bestämma att myndigheterna ska bryta lagen eller lägga sig i hur myndigheterna använder de lagar som finns. Så kallat ministerstyre, där enskilda makthavare kan påverka myndigheternas löpande arbete är förbjudet i Sverige.

För att myndigheterna ska kunna använda och tolka lagarna rätt anställs en stor del jurister och andra specialister inom myndigheterna. Samtidigt anlitar de flesta myndigheter externa firmor med jurister. En sådan firma är www.magnussonlaw.com/se/ som bland annat specialiserar sig på offentlig rätt. Magnussons jurister bistår myndigheter och andra offentliga aktörer inom bland annat förvaltningsrätt och upphandlingsrätt. Två områden som är viktiga för många myndigheter, kommuner och landsting. Genom att ha rätt juridisk expertis försöker myndigheterna att tolka och tillämpa lagen på allra bästa sätt.

Sveriges rättsystem i korthet

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling vilket innebär att det är riksdagen som tar beslut om att lagar ska ändras. Underlaget till besluten kommer oftast från regeringen och behandlas sedan av riksdagen. Innan ett lagförslag slås fast granskas det av Lagrådet som granskar och yttrar sig om lagförslag från regering och riksdag. De bevakar bland annat så att lagförslagen inte bryter mot grundlagen, att förslagen är rättssäkra och om det kan uppstå problem vid tillämpningen av den nya lagen. Lagrådets yttranden är dock inte bindande.

Det är sedan upp till myndigheterna att tillämpa lagarna. De myndigheter som direkt ansvarar för landets rättssäkerhet är Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Rättsmedicinalverket, Kronofogdemyndigheten och Kriminalvården. Men alla myndigheter måste tolka och förhålla sig till lagarna. Förvaltningsdomstolarna dömer i ärenden kring offentlig rätt och här tas alla mål som involverar staten, kommuner och myndigheter upp.

Det finns olika nivåer av rättsliga instanser och Högsta domstolen är den allra högsta. De flesta fall som tas upp i Hösta domstolen är prejudicerande, vilket innebär att domarnas utfall ska följas av alla underliggande juridiska instanser. Högsta domstolens bedömning bedöms alltså vara det rätta sättet att tolka Sveriges lagar.

Myndigheterna håller sig uppdaterad om rättsfall

Myndigheterna håller sig alltid uppdaterad om utfallet i relevanta rättsfall eftersom dessa ger riktlinjer för hur lagarna ska tolkas. Det här leder bland annat till att Försäkringskassan hänvisar till vägledande domar kring vad som ska räknas som grundläggande behov inom lagen om assistansersättning. Det här är i sin tur något som påverkar regering och riksdag eftersom det är de som stiftar lagarna eftersom lagarna reglerar myndigheternas beslut. Det här är en balansgång mellan att skapa hållbara och rättssäkra lagar och samtidigt ha en politisk styrning som möjliggör att myndigheterna arbetar för att förverkliga den sittande regeringens politiska mål.