Övriga förvaltniningsmyndigheter i Sverige

Det finns fler hundra myndigheter i Sverige som ansvarar för att se till att riksdagens beslut blir verklighet. Det finns förvaltningsmyndigheter inom alla områden och alla departement har ett flertal myndigheter knutna till sig. Här kan du läsa mer om några av de förvaltningsmyndigheter som finns i landet.

Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten, som oftast kallas för Kronofogden, är en central statlig förvaltningsmyndighet som ansvar för att driva in obetalda skulder. Myndigheten ansvarar bland annat för indrivning, skuldsanering och samt tillsyn i konkurs. Den faller under finansdepartementet.

Lantmäteriet

Lantmäteriet är en annan förvaltningsmyndighet som faller under finansdepartementet. Myndigheten ansvarar för att kartlägga Sverige, sätta gränserna, säkra ägandet av fastigheter samt informera om Sveriges geografi.

Barnombudsmannen, BO

Barnombudsmannen, förkortat BO, ansvarar för att barns rättigheter följs utifrån barnkonventionen från FN. BO faller under arbetsmarknadsdepartementet.

Diskrimineringsombudsmannen, DO

Diskrimineringsombudsmannen, förkortat DO, syftar till att motverka samt agera mot diskriminering på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning eller annat. Vid trakasserier i skola eller på en arbetsplats vänder man sig till DO. DO faller under arbetsmarknadsdepartementet.

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden, förkortat CSN, ansvarar för att betala ut studiestöd till svenska studenter i Sverige och utomlands. Myndigheten ansvar även för återbetalning av lånen. Myndigheten tillhör utbildningsdepartementet.

Trafikverket

Trafikverket är en statlig myndighet som ansvarar för infrastrukturplaneringen för väg, järnväg, sjö och luft. Detta inkluderar planering, byggande, drift och underhåll vägarna och järnvägarna. Trafikverket är den myndighet som även arbetar långsiktigt för att skapa ett välfungerande transportsystem som bidrar till samhällsutveckling och ökad konkurrenskraft. Myndigheten tillhör infrastrukturdepartementet.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket, förkortat SLV, hette tidigare Statens livsmedelsverk. Det är en statlig förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor som gäller livsmedel. Detta innefattar bland annat att informera konsumenter om hälsosamma och bra matvanor samt att försäkra om att livsmedel som finns i butik är av god kvalitet.