Världshandelsorganisationen

Världshandelsorganisationen, som vanligtvis förkortas WTO, heter World Trade Organization på engelska. Handel är mycket viktigt för många länder, inte minst för Sverige som är ett exportberoende land. Världshandelsorganisationen syftar till att främja handel mellan olika länder genom riktlinjer och avtal. Här kan du läsa mer om organisationen och dess betydelse för världshandeln.

Vad är WTO?

Världshandelsorganisationen WTO är en internationella organisation som främjar och reglerar internationell handel. WTO är även ett forum för medlemsländerna där förhandlingar kan ske. Organisationen i dess moderna form grundades 1995 i samband med Marrakechavtalet. Den bygger på det internationella handelssystemet GATT som etablerades år 1947. GATT står för General Agreement on Tariffs and Trade-avtalet vilket var det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) som trädde i kraft efter andra världskriget.

Syfte

Världshandelsorganisationen syfte är att bidra till ökad handel mellan medlemsländerna, ökad levnadsstandard och ökad sysselsättning. Detta bör alltid ske inom ramen för hållbar utveckling och effektivt utnyttjande av resurser. Dessa mål uppnås genom regelverk och avtal samt processer för att objektivt lösa handelskonflikter.

Handelsavtal

Inom WTO finns det två olika sorters handelsavtal – de plurilaterala respektive multilaterala. De plurilaterala avtalen omfattar bara några av medlemsländerna medan de multilaterala avtalen omfattar samtliga medlemsländer inom organisationen. De multilaterala handelsavtalen kategoriseras i tre olika områden – varuhandel, tjänstehandel och immaterialrätt. Dessa regleras inom respektive avtal. Varuhandel är reglerat genom det allmänna tull- och handelsavtalet GATT.

Tjänstehandel är reglerat genom det allmänna tjänstehandelsavtalet GATS. Immaterialrätt är reglerat genom TRIPS som är avtalet för handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter.

Medlemsländer

WTO har för tillfället 164 medlemsländer. Sverige är medlem eftersom alla EU-länder är medlemmar. EU-länderna har en gemensam handelspolitik och representeras därför av Europeiska kommissionen i diskussioner med WTO eller andra medlemsländer.

Afghanistan var det land som senast anslöt sig till organisationen. Detta var år 2016. När Ryssland blev medlem år 2002 ansågs det vara historiskt eftersom landet är stort och tidigare hade velat skapa ett eget handelsområde med forna sovjetstater. Förhandlingarna tog 8 år och ansågs vara en stor seger för världshandeln.

WTO är en demokratisk organisation där alla beslut fattas enhälligt. Samtliga medlemsländer, oavsett dess storlek, har rösträtt. Detta gör det särskilt viktigt för mindre nationer att ansluta sig till WTO. Ett medlemskap i WTO innebär främst att tullar och tariffer sänks vilket i sin tur underlättar handel mellan länder.

Sverige

Tillsammans utgör WTO:s medlemsländer mer än 90% av den totala världshandeln. Sverige är ett exportberoende land där export av varor och tjänster utgör hela 46% av BNP. Detta gör medlemskap i EU och såldes WTO mycket viktigt för Sveriges ekonomi.